Covington Senior Living

1925 N State St 84057
Orem,, Utah 84057
(801) 494-2020